تماس با ما PDF چاپ نامه الکترونیک

آدرس: تهران، پل حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه آموزشی تربیت بدنی.

کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱

تلفن:  ۶۴۵۴۲۷۹۶ - ۶۶۴۶۸۰۵۶

فکس: ۶۴۵۴۲۷۹۸