فوتبال چاپ نامه الکترونیک

 

 

موارد آزمونی پایان ترم درس فوتبال

دیوار

هر دو پا روپایی مجموع سه نوبت توپ تا کمر بالا بیاید

 

نمره

تعداد

 

2

30

2

60

 

1/75

29

1/75

59 57

 

1/5

28

1/5

56 54

 

1/25

27

1/25

53 50

 

1

26

1

49 45

 

0/75

25

0/75

44 40

 

0/5

24

0/5

39 30

 

هد

تست ایلینویز

بازی2

40

2

20 ثانیه

2

 

1/75

39 38

1/75

21

1/75

 

1/5

37 35

1/5

22

1/5

 

1/25

34 30

1/25

23

1/25

 

1

29 25

1

24

1

 

0/75

24 20

0/75

25

0/75

 

0/5

19

0/5

26

0/5 خیلی ضعیف

 

کنترلها

حضور و غیاب و همکاری و پیشرفت کلاس

شوت

 

نمره

مسافتها

 

2

2

2

از 6 متر به 6 متر دروازه روبرو

 

1/75

1/75

1/75

از 6 متر داخل 18

 

1/5

1/5

1/5

تا 5 متری منطقه 18

 

1/25

1/25

1/25

تا 10 متری منطقه 18

 

1

1

1

تا 15 متری منطقه 18

 

0/75

0/75

0/75

از خط وسط تا قوس

 

0/5خیلی ضعیف

0/5

0/5

کمتر از خط وسط