ستارهٔ بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیدهٔ ما را رفیق و مونس شد

 | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 

          بعثت، امید انسان به فردایی روشن است. بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است.                                                                بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد