معرفی گروه

امروزه ورزش به طور مؤثری بر رشد شخصیت، صلاحیت و شایستگی اجتماعی افراد اثر گذار است. ورزش، به عنوان پدیده ای اجتماعی و فرهنگی نشانگر ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است. ورزش عرصه ظهور رفتارها، نگرشها، ارزشهای  معنادار قرن بیست و یکم است.

 | تاریخ ارسال: 1400/12/22 |