سالن رزمی و کشتی پسران
 | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 
سالن تنیس روی میز دختران
 | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 
سالن رزمی دختران
 | تاریخ ارسال: 1402/9/21 | 
سالن تنیس روی میز پسران
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
سالن بدنسازی دختران
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
سالن بدنسازی پسران
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
سالن سنگنوردی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
زمین چمن مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
سالن چند منظوره راز
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
سالن چند منظوره
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
استخر مجموعه ورزشی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 | 
شناسنامه اماکن ورزشی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/20 |