بایگانی بخش معرفی گروه

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

معرفی گروه

امروزه ورزش به طور مؤثری بر رشد شخصیت، صلاحیت و شایستگی اجتماعی افراد اثر گذار است. ورزش، به عنوان پدیده ای اجتماعی و فرهنگی نشانگر ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است. ورزش عرصه ظهور رفتارها، نگرشها، ارزشهای  معنادار قرن بیست و یکم است.